Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku od 1 października 2018 r.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. Zgodnie z tymi przepisami, w Białymstoku nowy system segregacji zacznie obowiązywać od października 2018 roku.

Ilustracja do artykułu selek2018_resize.jpg

13 czerwca konferencją prasową, która odbyła się w Parku Planty, rozpoczęliśmy kampanię informacyjną dotyczącą nowych zasad, które zaczną obowiązywać jesienią. W tym tygodniu do mieszkańców Białegostoku trafi pierwsza partia ulotek informacyjnych dotycząca segregacji odpadów. Kolejne będą kolportowane we wrześniu  - tuż przed planowanymi zmianami.

KOLOROWE POJEMNIKI I WORKI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska rozszerzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Przepisy przewidują jednak czas na zmianę systemu w gminach do czasu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Od tego momentu Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

DO KOŃCA WRZEŚNIA DOTYCHCZASOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Do końca września obowiązują stare zasady selektywnej zbiórki.

Do tego czasu odpady segregujemy według dotychczas obowiązujących zasad dzieląc odpady na:
- suche surowce (tworzywa sztuczne, papier i metale)
- zmieszane odpady komunalne
- szkło opakowaniowe
- odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone.

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna segregacja w położonych na terenie całego Białegostoku 730 punktach selektywnej zbiórki odpadów, gdzie następuje podział na:
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

Do tego czasu obowiązują dotychczasowe harmonogramy odbioru odpadów. Od 1 października 2018 r. wchodzą w życie nowe harmonogramy >>

EKOLOGIA ZACZYNA SIĘ W DOMACH

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że suche surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze. Tam są sortowane i przekazywane do ponownego wykorzystania.

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia) trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

BIAŁYSTOK WYPEŁNIA OBOWIĄZKI ODZYSKU SUROWCÓW

Trzeba pamiętać, że głównym celem rozporządzenia jest  zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki odpadów. Osiągnięcie poziomów wymaganych przepisami do 2020 r. w Białymstoku jest możliwe w obecnie działającym systemie selektywnej zbiórki w powiązaniu z instalacjami  do ich zagospodarowania - przede wszystkim nowoczesną sortownią i instalacją termicznego przekształcania. Już w tej chwili nasze poziomy odzysku są dużo wyższe od aktualnie obowiązujących wymagań.

W 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła) wyniósł  w Białymstoku ponad 42,69 %. A tymczasem wymagany był poziom 20 %. W 2020 r. ten poziom ma wynieść 50 %. Obecny system zbiórki w powiązaniu z sortownią, która działa w naszym ZUOK od 1 października 2016 r., pozwoli nam zrealizować poziom wymagany w 2020 r.

Powrót na początek strony