Infolinia Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami

Ilustracja do artykułu ekologia_banner.jpg

Pod nr 85 741 79 83 można uzyskać informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności:
- harmonogramu odbioru odpadów
- systemu segregacji odpadów.

Informacje na temat deklaracji odpadowych, rozliczeń finansowych oraz terminów płatności można uzyskać na Infolinii Urzędu Miejskiego w Referacie Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94  
85 869 65 95
85 869 65 97.

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego. Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Pełna informacja na temat terminu składania deklaracji, terminów opłat i pracy referatu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego >>

----------------

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w rozmowie telefonicznej na infolinii firmy P.U.H.P Lech Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej na infolinii naszej firmy jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).: przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią na infolinii jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów związanych z przekazywaną rozmową, w szczególności do celów kontaktowych oraz realizacji stosunków prawnych w ramach, których następuje rozmowa telefoniczna, jak również ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane w rozmowach telefonicznych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z rozmowy telefonicznej powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Powrót na początek strony