Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(PUHP „LECH” Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w tekście ujednoliconym ustawy. Elektroniczna wersja tekstu ustawy może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.)

2. Uchwały Rady Miasta Białystok - www.bip.bialystok.pl

Numer
Uchwały

Data
uchwalenia

Uchwała w sprawie

XIV/199/15

29.05.2017

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (t. jedn. z 2017 r. poz. 2398)

XXXII/500/17

27.02.2017

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 970).

XXII/317/16

25.04.2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2036)

XXI/301/16

21.03.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r. poz. 1581)

XIV/200/15

23.11.2015

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIV/199/15

23.11.2015

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA BIAŁYSTOK

23.02.2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

IV/33/15

20.01.2015

upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo - Produkcyjnego „LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

IV/32/15

20.01.2015

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

IV/31/15

20.01.2015

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

20.10.2014

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3656)

LXIV/739/14

20.10.2014

 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3647)

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

26.05.2014

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

LVIII/641/14

28.03.2014

zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

LIV/629/14

20.01.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

LI/605/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

LI/604/13

25.11.2013

upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

LI/603/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LI/602/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XLVIII/535/13

25.06.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

XLII/495/13

25.03.2013

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XL/487/13

05.03.2013

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XL/486/13

05.03.2013

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

XXXIX/468/13

25.02.2013

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

XXXVII/440/12

17.12.2012

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXXIII/370/12

18.10.2012

upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo - Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

XXXIII/369/12

18.10 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XXXII/368/12

18.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXXII/352/12

24.09.2012

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

XXXI/344/12

10.07.2012

ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

XXVIII/289/12

28.05.2012

ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

XXIII/250/12

27.02.2012

podziału gminy Białystok na sektory

 

3. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017www.wrotapodlasia.pl

Numer
Uchwały

Data
uchwalenia

Uchwała w sprawie

XX/233/12

21.06.2012

uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego
na lata 2012-2017”

XX/234/12

21.06.2012

wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

XXII/252/12

22.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na
lata 2012-2017”

 

Powrót na początek strony