Zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja o zadaniach gminy wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

Nr sektora Nazwa firmy Siedziba i adres
I, III, IV MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
II KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gen. Pattona 8, 15-688 Białystok
V PUK Hajnówka Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
VI USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK’’ MARIANNA MARCZYK ul. Przykoszarowa 22 A ,18-400 Łomża

 

2. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- ZUOK Hryniewicze

- ZUOK Białystok

3. Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

3.1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 r. - 0,003 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 35%).

3.2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. wyniósł 55 % (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 50%).

3.3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. wynosił 32,95% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 70%).

4. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Lp. Adres punktu Godziny przyjmowania odpadów
1 PSZOK w Hryniewiczach- teren ZUOK w Hryniewiczach

Poniedziałek- Piątek w godz. 7.00-18.00

Sobota godz. 7.00- 15.00
2 PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48       (teren MPO) Poniedziałek - Sobota w godz. 6.00 - 18.00

Szczegóły dotyczące pracy PSZOK można uzyskać pod adresem strony internetowej: http://www.odpady.bialystok.pl/pl/segregujeodpady/pszok/

 

5. Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.odpady.bialystok.pl/pl/segregujeodpady/elektroodpady/

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Komunikat dotyczący prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od dnia 24 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 238 ust. 1 w związku z art. 235 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r.

Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

-   EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5,15-521 Białystok, Zaścianki, tel. 85 740 21 31

-   Hermes Recycling sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85

-   Recykl Organizacja odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem tel. 61 281 06 11.

               

 

Powrót na początek strony