Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

W 2019 r. Gmina Białystok, wzorem lat ubiegłych, osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Ilustracja do artykułu poziomy_odzysku.jpg

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2019 roku, miasta Białystok:

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019 r. - 2,76 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 40%).

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 r. wyniósł 51,91 % (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 40%).

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 r. wynosił 73,41% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 60%).

Powrót na początek strony