Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

W 2017 r. Gmina Białystok, wzorem lat ubiegłych, osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Ilustracja do artykułu poziomy_odzysku.jpg

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. TR = 5,834% (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 45%).

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wynosił 42,69% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 20%).

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. wynosił 77,02% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 45%).

Powrót na początek strony