System gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

Białystok jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym stworzono kompleksowy system gospodarki odpadami dostosowany do wymagań postawionych przez Unię Europejską. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób. Miasto Białystok stworzyło system gospodarki odpadami oparty na selektywnej zbiórce odpadów, odzysku surowców do ponownego wykorzystania oraz termicznym unieszkodliwianiu tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu.

 

NAJWAŻNIEJSZA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Prawo Unii Europejskiej oraz prawodawstwo polskie nakazują osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do masy wytwarzanych odpadów danego rodzaju. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki selektywnej zbiórce odpadów przez mieszkańców Białegostoku oraz uruchomieniu najnowocześniejszej w Polsce sortowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach.

 

Od 1 października 2018 r. podstawowa selektywna zbiórka w Białymstoku polega na wyselekcjonowaniu:
- papieru
- tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych
szkła opakowaniowego (słoiki, butelki)
odpadów zielonych
- odpadów bio
- odpadów wielkogabarytowych
- żużla i popiołów z palenisk domowych
zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowo trzeba oddzielać i przekazywać do właściwych placówek:
- lekarstwa
- elektroodpady
- odpady remontowo-budowlane
opony.

RODZAJE KONTENERÓW I WORKÓW NA ODPADY

Nieruchomości wielorodzinne

Mieszkańcy domów wielorodzinnych na każdej nieruchomości korzystają z kontenerów na:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Nieruchomości jednorodzinne

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują po dwa pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów są gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Worki dla mieszkańców dostarczają firmy odbierające odpady. 

ODZYSK SUROWCÓW W SORTOWNI

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że tworzywa sztuczne, metale i papier oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w Zakładzie Utylizacji Oodpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku. Tam są sortowane i przekazywane firmom recyklingowym do ponownego wykorzystania.

 

SPALANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia).

Do ZUOK w Białymstoku trafiają też pozostałe po sortowaniu w ZUOK Hryniewicze, nie nadające się do ponownego wykorzystania odpady o wysokiej kaloryczności. Zostają tam w bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób zagospodarowywane w procesie termicznego przekształcenia.

Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

 

 

Powrót na początek strony