Infolinia Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami

Ilustracja do artykułu ekologia_banner.jpg

Pod nr 85 741 79 83 można uzyskać informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności:
- harmonogramu odbioru odpadów
- systemu segregacji odpadów.

Informacje na temat deklaracji odpadowych, rozliczeń finansowych oraz terminów płatności można uzyskać na Infolinii Urzędu Miejskiego w Referacie Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94  
85 869 65 95
85 869 65 97.

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego. Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Pełna informacja na temat terminu składania deklaracji, terminów opłat i pracy referatu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego >>

----------------

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w rozmowie telefonicznej na infolinii firmy P.U.H.P Lech Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że:

 1. [Dane Administratora] Administratorem danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej na infolinii naszej firmy jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).
 2. [Inspektor Ochrony Danych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. 
 3. [Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło danych] Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i zostały podane bezpośrednio przez osobę kontaktującą się z Administratorem za pomocą infolinii.
 4. [Podstawa prawna i cel przetwarzania danych]  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Administratorem za pomocą infolinii jest zgoda tych osób, wyrażona poprzez podjęcie kontaktu telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie można ją cofnąć, w taki sam sposób, w jaki została udzielona.

 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe związane z obsługą rozmów na infolinii na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  

 

Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią na infolinii jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów związanych z prowadzoną rozmową,
w szczególności do celów kontaktowych oraz realizacji żądań osób kontaktujących się
z Administratorem, jak również ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

 

 1. [Odbiorcy danych] Dane osobowe przekazane w rozmowach telefonicznych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z rozmowy telefonicznej powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. [Czas przetwarzania danych] Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź upływu okresu obowiązującego u Administratora na przechowywanie nagrań rozmów telefonicznych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. [Prawa osób, których dane dotyczą] Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
  • żądania dostępu do jej danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania ich usunięcia,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych.

 

Realizacja przedmiotowych praw jednostek odbywa się na zasadach oraz z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 15-22 RODO.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl.

 

 1. [Dobrowolność podania danych] Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy i udzielenia informacji za pomocą infolinii Administratora.
 2. [Brak profilowania i przekazywania danych poza EOG] Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Powrót na początek strony