Stawki i opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2022 r.


Nieruchomości zamieszkałe

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Gospodarstwo domowe
o powierzchni lokalu mieszkalnego

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi
w sposób selektywny

Do 40m2

20 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

44 zł/m-c

Powyżej 80m2

56 zł/m-c

 

2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Gospodarstwo domowe
o powierzchni lokalu mieszkalnego

Wysokość opłaty podwyższonej,
gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Do 40m2

40 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

88 zł/m-c

Powyżej 80m2

112 zł/m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Stawka opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika/worka o określonej pojemności, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Pojemnik/worek
o określonej pojemności

Stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny

worek
0,08 m3

5 zł

worek
0,12 m3

7 zł

pojemnik
0,08 m3

5 zł

pojemnik
0,12 m3

7 zł

pojemnik
0,24 m3

12 zł

pojemnik
0,70 m3

37 zł

pojemnik
1,10 m3

58 zł

pojemność
7,00 m3

370 zł

pojemnik
10,00 m3

529 zł

 

2. Stawka opłaty podwyższonej za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika/worka o określonej pojemności, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Pojemnik/worek o określonej pojemności

Stawka opłaty podwyższonej, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

worek
0,08 m3

10 zł

worek
0,12 m3

14 zł

pojemnik
0,08 m3

10 zł

pojemnik
0,12 m3

14 zł

pojemnik
0,24 m3

24 zł

pojemnik
0,70 m3

74 zł

pojemnik
1,10 m3

116 zł

pojemność
7,00 m3

740 zł

pojemnik
10,00 m3

1058 zł

 

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od gospodarstwa domowego o określonej powierzchni lokalu mieszkalnego) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika/worka i częstotliwości odbioru).KATALOG ZWOLNIEŃ Z OPŁATY

Zgodnie z zapisami uchwały z opłaty zwalnia się:

1. Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
aktualnie dochód ten wynosi 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat

2. Rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późń. zm.)
zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat

3. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
zwolnienie przysługuje miesięcznie w wysokości:
• od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
• od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
• od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.

4. Ponadto uchwałą Nr XLI/606/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3203) Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023.
Pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Miasta Białegostoku, które:
• samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
• dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
• nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
• zbierają odpady w sposób selektywny.

Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, Białystok (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).

Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny

Powrót na początek strony