Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne.

Ilustracja do artykułu pszok.jpg

Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).

PSZOK w Hryniewiczach
ZUOK w Hryniewiczach

Godziny otwarcia:
7.00-15.00 (poniedziałek - sobota).

Od 21 grudnia 2020 r. wydłużone zostaną godziny pracy - od poniedziałku do piątku punkt czynny będzie w godz 7.00 - 18.00. W soboty odpady można przywieźć do PSZOK w godz. 7.00 - 15.00.

W PSZOK Hryniewicze  zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11.  chemikalia,
12.  oleje i tłuszcze jadalne,
13.  zużyte baterie i akumulatory,
14.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
17.  zużyte opony,
18.  popiół i żużel z palenisk domowych,
19.  styropian opakowaniowy,
20.  tekstylia i odzież
21. odpady niekwalifikujące sig do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczriczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
22. bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
6. części samochodowe,
7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
9. odpady poprodukcyjne,
10. opony z pojazdów ciężarowych ,maszyn rolniczych i budowlanych,
11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony