Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Białymstoku

Ilustracja do artykułu uwaga2.jpg

Na podstawie art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), zwanej dalej ustawą, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Białystok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  mogą w terminie od dnia 01 sierpnia do dnia 30 września 2022 r. złożyć Prezydentowi Miasta Białegostoku pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę bądź odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z przedmiotowego systemu. Brak złożenia ww. oświadczenia będzie skutkował automatycznym ujęciem danej nieruchomości niezamieszkałej w gminnym systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia 01 lipca 2023 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku  i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy.

 

Termin na złożenie pisemnego oświadczenia wraz z kopią umowy: do dnia 30 września 2022 r. na adres: Departament Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok.

Powrót na początek strony