Uzyskaj dotację na usunięcie azbestu

Usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. Wszystkie wyroby azbestowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy usunąć do końca 2032 r. W pierwszej kolejności powinny być usunięte wyroby zniszczone, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego, które emitują do atmosfery niebezpieczne substancje.

Ilustracja do artykułu azbest.jpg

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Białegostoku, z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, podjęta została uchwała Nr VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania - która reguluje procedurę dofinansowania, m.in. zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest.

W 2021 roku na ww. cel zabezpieczone zostały w budżecie miasta środki w wysokości 130 000 zł.  Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Ważne!

Rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Dotacje udzielane są w wysokości:

- do 70% kwoty całkowitego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 5.000 zł w przypadku realizacji zadania związanego łącznie z demontażem wyrobów zawierających azbest i transportem wytworzonych odpadów oraz unieszkodliwianiem.

- do 100% całkowitego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł w przypadku realizacji zadania związanego z transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (bez demontażu).

Szczegółowe informację oraz formularze wniosku i załączników dostępne są:

- na stronie internetowej: www.bialystok.pl, w zakładce dla mieszkańców/gospodarka komunalna/dotacje z budżetu miasta,

- w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
przy ul. Kamiennej 17.

Miejsce złożenia wniosku:

- Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Kamienna 17,

- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy, a ich weryfikacja następuje według daty ich wpływu oraz  kompletności. W celu uzyskania dofinansowania w bieżącym roku, po podpisaniu umowy i usunięciu wyrobów zawierających azbest należy przedłożyć dokumenty rozliczeniowe zgodnie z terminem wskazanym w umowie, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2021roku..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 869 65 10.

Powrót na początek strony