Uzyskaj dotację na usunięcie azbestu

Usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. Wszystkie wyroby azbestowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy usunąć do końca 2032 roku. W pierwszej kolejności powinny być usunięte wyroby zniszczone, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, które emitują do atmosfery niebezpieczne substancje.

Ilustracja do artykułu azbest dach.jpg

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Białegostoku, z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, podjęta została uchwała Numer VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania, która reguluje procedurę dofinansowania, między innymi zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.

W 2022 roku na wyżej wymieniony cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta środki w wysokości 130000 złotych. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania wniosków.

Dotacje udzielane są w wysokości:

  • do 70% kwoty całkowitego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 5000 złotych w przypadku realizacji zadania związanego łącznie z demontażem wyrobów zawierających azbest i transportem wytworzonych odpadów oraz unieszkodliwianiem,
  • do 100% całkowitego kosztu zadania, jednak nie więcej niż 3000 złotych w przypadku realizacji zadania związanego z transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (bez demontażu).

 

Ważne!

Rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

Szczegółowe informację oraz formularze wniosku i załączników dostępne są:

  • na stronie internetowej: bialystok.pl, w zakładce dla mieszkańców/gospodarka komunalna/dotacje z budżetu miasta,
  • w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
    przy ulicy Kamiennej 17.

Miejsce złożenia wniosku:

  • Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Kamienna 17,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ulica Słonimska 1.

 

Wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy, a ich rozpatrzenie następuje według daty wpływu i kompletności. W celu uzyskania dofinansowania w bieżącym roku, po podpisaniu umowy i usunięciu wyrobów zawierających azbest należy przedłożyć dokumenty rozliczeniowe zgodnie z terminem wskazanym w umowie, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 869 65 10.

Powrót na początek strony