Uwaga - ważne zmiany w zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Ilustracja do artykułu IMG_1831.jpg

Dotyczy to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe).

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Białystok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

UWAGA

Obecne umowy na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” obowiązują do 30 września 2021 r. Od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. będą obowiązywały zamówienia powtórzone, a od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. będą obowiązywały nowe umowy, które zostały podpisane jeszcze przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy czystościowej.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, będzie zamieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 dni od dnia jej zamieszczenia, na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

WAŻNE

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (przyjętym uchwałą Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r.) oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Powrót na początek strony