Komunikat w sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2021 r. przepisów uchwały nr XLI/605/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, poniżej informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ilustracja do artykułu stawki2021.jpg

Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od
1 listopada 2021 r. wynosi:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadów zbieranych
w sposób selektywny

Wysokość podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadów zbieranych
w sposób nieselektywny

do 40 m2

20 zł/m-c

40 zł/m-c

od 40,01 do 80 m2

44 zł/m-c

80 zł/m-c

powyżej 80 m2

56 zł/m-c

112 zł/m-c

 Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności począwszy od
1 listopada 2021 r. wynosi:

Pojemnik/worek
o określonej pojemności

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny

Wysokość podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadów zbieranych
w sposób nieselektywny

worek
0,08 m3

5 zł

10 zł

worek
0,12 m3

7 zł

14 zł

pojemnik
0,08 m3

4 zł

8 zł

pojemnik
0,12 m3

6 zł

12 zł

pojemnik
0,24 m3

12 zł

24 zł

pojemnik
0,70 m3

37 zł

74 zł

pojemnik
1,10 m3

58 zł

116 zł

pojemność
7,00 m3

370 zł

740 zł

pojemnik
10,00 m3

529 zł

1058 zł

pojemnik typu prasokontener
12,00 m3

635 zł

1270 zł

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

740 zł

1480 zł

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

793 zł

1586 zł

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe,
a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

WAŻNE!!!

KATALOG ZWOLNIEŃ Z OPŁATY

Zgodnie z zapisami uchwały z opłaty zwalnia się:

 1. Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);

aktualnie dochód ten wynosi 701,00 zł w przypadku osoby  samotnie gospodarującej lub 528,00 zł na osobę w rodzinie (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat,

 1. Rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późń. zm.)

zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat,

 1. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 zwolnienie przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.
 1. Ponadto uchwałą Nr XLI/606/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3203) Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023.

            Pomoc finansowa adresowana do mieszkańców Miasta Białegostoku, które:

 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

 Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku, ul. Klepacka 18, Białystok (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).

Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny

 

Powrót na początek strony