wyszukajZwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 lutego 2015r. wprowadzono częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze zwolnienia w wysokości 40% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i, których dochód nie przekracza:

  1. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji
    (D-Z lub D-M) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2. 514 zł na osobę w gospodarstwie domowym, (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji (D-Z lub D-M) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty niezbędne jest dołączenie do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownego oświadczenia właściciela nieruchomości o wysokości dochodu (wzór do pobrania poniżej) oraz dokumentów i dowodów potwierdzających dochód.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego wykazywane w deklaracji zwolnienie z opłaty i ustalany jest zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami

 
loading