wyszukajZwiedzanie Zakładu

Regulamin organizacji wycieczek grup zorganizowanych na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
16-061 Juchnowiec Kościelny
należącego do PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku

 Zasady poruszania się grup zorganizowanych po terenie ZUOK w Hryniewiczach

 1. Wszystkie grupy przed wejściem na obiekt produkcyjny ZUOK powinny zapoznać się z Zasadami BHP i p.poż., które stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz zasadami poruszania się po terenie ZUOK w Hryniewiczach.
 3. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie zostaną wyposażeni w kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz zestawy słuchawkowe.
 4. Uczestnicy wycieczek oraz opiekunowie nie mogą samowolnie oddalać się od Przewodnika.
 5. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na poruszające się maszyny i urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).
 6. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na piktogramy i stosować się do nich (drogi ewakuacji, środki ochrony indywidualnych itp.)
 7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Organizator wycieczki.

Zasady organizacji wycieczki do ZUOK w Hryniewiczach w ramach Dnia Otwartego

 1. Uczestnik wycieczki organizowanej w ramach Dnia Otwartego rejestruje się na wycieczkę w biurze ZUOK w Hryniewiczach podczas trwania Dnia Otwartego.
 2. Liczebność grupy w ramach Dnia Otwartego wynosi do 20 uczestników.
 3. Uczestnikiem wycieczki w ramach Dnia Otwartego może być osoba pełnoletnia.
 4. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką swojego prawnego opiekuna.
 5. Uczestnik wycieczki przed rozpoczęciem zwiedzania:

a)      zapoznaje się z Regulaminem organizacji wycieczek oraz Zasadami BHP i p.poż. obowiązującymi w ZUOK w Hryniewiczach;

b)      podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i stosowaniu się do tych przepisów oraz do poleceń pracowników PUHP LECH. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

c)      w przypadku opieki nad osobami niepełnoletnimi podpisuje oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 1. Dopuszcza się możliwość organizacji wycieczki grupy zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego. Wówczas do organizacji takiej wycieczki stosuje się odpowiednio Rozdział II niniejszego Regulaminu.

 Zasady poruszania się grup wycieczkowych w ramach Dnia Otwartego po terenie ZUOK w Hryniewiczach

 1. Uczestnicy wycieczek przed wejściem na obiekt produkcyjny ZUOK zapoznają się z Zasadami BHP i p.poż., które stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz zasadami poruszania się po terenie ZUOK w Hryniewiczach.
 3. Uczestnicy wycieczki wyposażeni zostaną w kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz zestawy słuchawkowe.
 4. Uczestnicy wycieczki nie mogą samowolnie oddalać się od Przewodnika.
 5. Uczestnicy wycieczki muszą zwrócić szczególną uwagę na poruszające się maszyny i urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).
 6. Uczestnicy wycieczki muszą zwrócić szczególną uwagę na piktogramy i stosować się do nich (drogi ewakuacji, środki ochrony indywidualnych itp.).
 7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi uczestnik wycieczki.   

Zwiedzanie ZOUK w Hryniewiczach

 
loading