wyszukajRealizacja

Aktualizacja działań dotycząca Projektu pn. „Przebudowa instalacji związanej
z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”

 

17 stycznia 2017 r. podpisano piąty Aneks nr POIS.02.01.00-00-013/13-05 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 z dnia 10 października 2014 r. Przedmiotowy Aneks m.in. zmienia całkowitą wartość Projektu z kwoty 82 371 255,32 PLN na 82 364 342,28 PLN.

30 września 2016 r. po 3-miesięcznym rozruchu technologicznym Instalacja została przekazana do użytku. Zakończono rzeczową i finansową realizację Projektu.

19 września 2016 r. wystawiono Świadectwo Przejęcia w ramach zadania nr 1 „Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

9 września 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w ramach zadania nr 1 „Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

31 sierpnia 2016 r. zgłoszenie zakończenia Prób Końcowych i gotowości do czynności odbiorowych Wykonawcy zadania nr 1 tj. Sutco-Polska Sp. z o.o.

12 sierpnia 2016 r. podpisano Umowę na zadanie nr 5 „Dostawa mebli”.

12 lipca 2016 r. podpisano Umowę na zadnie nr 6 „Dostawa sprzętu komputerowego”.

24 czerwca 2016 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wiaty na surowce wtórne, placu do czasowego magazynowania odpadów i surowców wraz z infrastrukturą w ramach zadania nr 15 „Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

20 czerwca 2016 r. nastąpił rozruch instalacji, którego dokonał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

10 czerwca 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
w ramach zadania nr 15 „Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

13 maja 2016 r. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i gotowości do czynności odbiorowych Wykonawcy zadania nr 15 - Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o., Molewski S.A. i Segi-Eko Sp. z o.o.

23 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na „Dostawę sprzętu komputerowego” tj. zadanie nr 6.

15 kwietnia 2016 r. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na „Dostawę mebli” tj. zadanie nr 5.

22 marca 2016 r. podpisano czwarty Aneks nr POIS.02.01.00-00-013/13-04 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 z dnia 10 października 2014 r. Aneks dotyczy zmiany warunków wypłaty płatności końcowej w ramach Projektu.

26 lutego 2016 r. wystawiono Świadectwo Przejęcia w ramach zadania nr 2 „Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów
w Hryniewiczach k. Białegostoku, w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną i obsługi”.

15 lutego 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
w ramach zadania nr 2 „Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej
z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku, w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną i obsługi”.

19 stycznia 2016 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Sortowni wraz
z częścią administracyjno-socjalną w ramach zadania nr 2 „Zaprojektowanie
i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach
k. Białegostoku, w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną i obsługi”.

26 listopada 2015 r. podpisano trzeci Aneks nr POIS.02.01.00-00-013/13-03 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 z dnia 10 października 2014 r. Przedmiotowy Aneks m.in. zmienia całkowitą wartość Projektu z kwoty 82 567 126,33 PLN na 82 371 255,32 PLN.

26-28 października 2015 r. rozpoczęto dostawy i montaż maszyn oraz urządzeń będących elementami linii technologicznej w ramach zadania nr 1 „Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

26 października 2015 r. przekazano teren i plac budowy Wykonawcy zadania nr 1 - Sutco-Polska Sp. z o.o.

28 września 2015 r. podpisano umowę na zadanie nr 7 „Działania edukacyjne”.

22 września 2015 r. podpisano umowę na zadanie nr 15 „Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz przekazano teren i plac budowy Wykonawcy - Konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o., Molewski S.A.
i Segi-Eko Sp. z o.o.

26 sierpnia 2015 r. podpisano drugi Aneks nr POIS.02.01.00-00-013/13-02
do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 z dnia 10 października 2014 r. Przedmiotowy Aneks m.in. zmienia całkowitą wartość Projektu
z kwoty 82 607 989,12 PLN na 82 567 126,33 PLN, wskazuje datę 30 września 2016 r. jako termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu.

21 lipca 2015 r. podpisano umowę na zadanie nr 13 „Zakup kompaktora na pole 4A”.

20 lipca 2015 r. podpisano umowę na zadanie nr 14 „Zakup wózka widłowego”.

29 maja 2015 r. podpisano umowę na zadanie nr 4 „Zakup ładowarki do załadunku odpadów na linię sortowniczą”.

30 marca 2015 r. podpisano pierwszy Aneks nr POIS.02.01.00-00-013/13-01
do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 z dnia 10 października 2014 r. Przedmiotowy Aneks dotyczy m.in. zmiany całkowitej wartości Projektu z kwoty 81.868.787,99 PLN na 82 607 989,12 PLN i rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu, który obejmował:

 • wprowadzenie zadania nr 11 „Budowa pola składowego 4A- budowa kwatery składowania  odpadów innych niż niebezpieczne
  i obojętne”;
 • wprowadzenie zadania nr 12 „Zakup samochodu ciężarowego
  z urządzeniem hakowym”;
 • wprowadzenie zadania nr 13 „Zakup kompaktora na pole 4A”;
 • wprowadzenie zadania nr 14 „Zakup wózka widłowego”;
 • wprowadzenie zadania nr 15 „Budowa wiaty i placów wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą”;
 • wprowadzenie zadania nr 16 „Zakup gruntu”;
 • usunięcie zadania nr 5 tj. zakup ciągnika siodłowego wraz
  z naczepą.

9 marca 2015 r. przekazano teren i plac budowy Wykonawcy zadania nr 2 - Konsorcjum firm: PPUH Rodex Sp. z o.o. i Instal Białystok S.A.

24 lutego 2015 r. podpisano:

 • umowę na zadanie nr 1 „Zaprojektowanie technologii wraz
  z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji związanej z odzyskiem odpadów
  w Hryniewiczach k. Białegostoku
  ”;
 • umowę na zadanie nr 2 „Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku,
  w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną i obsługi”.
 
loading