wyszukajPSZOK w Hryniewiczach

EKOpSZOK w Hryniewiczach czynny jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota, godz. 7.00 - 14.30

 

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:

1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7. przeterminowane leki;
8. chemikalia;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
13. zużyte opony;
14. odpady zielone;
15. styropian opakowaniowy.

16. popiół i żużel z palenisk domowych (od 1 października 2016 r.)


W PSZOK nie będą przyjmowane:

1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest, 
3. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane,
6. części samochodowe
7. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
8. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.


Wyświetl większą mapę

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 
loading