wyszukajPSZOK w Białymstoku

PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)

czynny wtorek - sobota w godzinach 6.00 - 18.00

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:

1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7. przeterminowane leki;
8. chemikalia;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12. zużyte opony;
13. tekstylia i odzież;
14. odpady zielone.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest, 
3. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane,
6. części samochodowe
7. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
8. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

9.odpady budowlane i rozbiórkowe - ten rodzaj odpadów przyjmowany jest w PSZOK w Hryniewiczach


Wyświetl większą mapę

Regulamin PSZOK w Białymstoku

 
loading