Zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

Ilustracja do artykułu sortownia_zwiedzanie.jpg

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych  w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach to nowoczesna linia technologiczna do odzysku odpadów o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZUOK W HRYNIEWICZACH >>

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Hryniewiczach

1. Wycieczki zorganizowane odbywają się cyklicznie w poniedziałek każdego tygodnia, w godz. 9:00-12:00.

2. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Utylizacjia Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Hryniewiczach”) ustala Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).

3. PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie poinformuje Organizatora wycieczki.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Hryniewiczach, dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz, przy czym:

a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Organizatora wycieczki;

b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki.

2.Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:

a)  40 osób w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (szkoły podstawowe, gimnazjum i średnie);

b) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;

c) 30 osób w przypadku grup branżowych;

d) 20 osób w przypadku wycieczek organizowanych z okazji Dnia Otwartego.

3. Organizator wycieczki obowiązany jest zapewnić grupie uczestników opiekuna grupy, przy czym w przypadku grupy niepełnoletnich uczestników wycieczki, na 10 uczestników wymagany jest jeden uprawniony opiekun zapewniony przez Organizatora.

4. Organizator we własnym zakresie zapewnia dowóz uczestników do ZUOK w Hryniewiczach.

5. Przed rozpoczęciem zwiedzania Organizator wycieczki zgłasza się do Przewodnika PUHP LECH (zwanego dalej: Przewodnikiem) z:

a) podpisanym oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b) imienną listą uczestników wycieczki oraz opiekunów wraz z datą urodzenia uczestników, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Niezbędne dokumenty do zwiedzania grup zorganizaowanych znajdują się w załącznikach poniżej.

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Powrót na początek strony