Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Ilustracja do artykułu spalarnia_zwiedzanie.jpg

ZGŁASZANIE WYCIECZEK GRUP ZORGANIZOWANYCH DO ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

ZUOK w Białymstoku jest otwarty dla mieszkańców, którzy mogą sami przekonać się w jak bezpieczny i czysty sposób odbywa się przekształcanie odpadów komunalnych. W spalarni odbywają się wycieczki dla grup zorganizowanych oraz Dni Otwarte kierowane dla indywidualnych zwiedzających.

INFORMACJE NA TEMAT ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

Informacje o terminach comiesięcznych Dni Otwartych są ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

Wycieczki zorganizowane

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Białymstoku

1.Wycieczki zorganizowane odbywają się cyklicznie w środę każdego tygodnia, w godz. 10.00-13.00.

2. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Białymstoku”) ustala Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).

3.PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie poinformuje Organizatora wycieczki.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Białymstoku, dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz, przy czym:

a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Organizatora wycieczki;

b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki.

2.Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:

a)  40 osób w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (szkoły podstawowe, gimnazjum i średnie);

b) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup przedszkolnych;

c) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;

d) 30 osób w przypadku grup branżowych;

e) 20 osób w przypadku wycieczek organizowanych z okazji Dnia Otwartego.

3. Organizator wycieczki obowiązany jest zapewnić grupie uczestników opiekuna grupy, przy czym w przypadku grupy niepełnoletnich uczestników wycieczki, na 10 uczestników wymagany jest jeden uprawniony opiekun zapewniony przez Organizatora.

4. Organizator we własnym zakresie zapewnia dowóz uczestników do ZUOK w Białymstoku.

5. Przed rozpoczęciem zwiedzania Organizator wycieczki zgłasza się do Przewodnika PUHP LECH (zwanego dalej: Przewodnikiem) z:

a) podpisanym oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) imienną listą uczestników wycieczki oraz opiekunów wraz z datą urodzenia uczestników, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady poruszania się grup zorganizowanych po terenie ZUOK w Białymstoku

1.Wszystkie grupy przed wejściem na obiekt produkcyjny ZUOK powinny zapoznać się z Zasadami BHP i p.poż., które stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz zasadami poruszania się po terenie ZUOK w Białymstoku.

3. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie zostaną wyposażeni w kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze oraz zestawy słuchawkowe.

4. Uczestnicy wycieczek oraz opiekunowie nie mogą samowolnie oddalać się od Przewodnika.

5. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na poruszające się maszyny i urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).

6. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na piktogramy i stosować się do nich (drogi ewakuacji, środki ochrony indywidualnych itp.)

7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Organizator wycieczki.

Zasady organizacji wycieczki do ZUOK w Białymstoku w ramach Dnia Otwartego

1. Uczestnik wycieczki organizowanej w ramach Dnia Otwartego rejestruje się na wycieczkę w biurze ZUOK w Białymstoku podczas trwania Dnia Otwartego.

2. Liczebność grupy w ramach Dnia Otwartego wynosi do 20 uczestników.

3. Uczestnikiem wycieczki w ramach Dnia Otwartego może być osoba pełnoletnia.

5. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką swojego prawnego opiekuna.

6. Uczestnik wycieczki przed rozpoczęciem zwiedzania:

a) zapoznaje się z Regulaminem organizacji wycieczek oraz Zasadami BHP i p.poż. obowiązującymi w ZUOK w Białymstoku;

b) podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i stosowaniu się do tych przepisów oraz do poleceń pracowników PUHP LECH. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu;

c) w przypadku opieki nad osobami niepełnoletnimi podpisuje oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do Regulaminu.

7.Dopuszcza się możliwość organizacji wycieczki grupy zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego.

Szczegółowy regulamin, zasady organizacji wycieczek, poruszania się po Zakładzie, zasady BHP i PPOŻ oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej.:

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

Powrót na początek strony