Odpady można bezpłatnie przekazać do PSZOK w Białymstoku i w Hryniewiczach

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne. W naszym systemie funkcjonują dwa takie punkty - PSZOK znajdujący się w ZUOK w Hryniewiczach i PSZOK w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty.

Ilustracja do artykułu pszok aktualnosci.jpg

Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).

PSZOK w Hryniewiczach
ZUOK w Hryniewiczach
Czynny jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00, sobota, godz. 7.00 - 14.30.

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:
1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7. przeterminowane leki;
8. chemikalia;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
13. zużyte opony;
14. odpady zielone;
15. styropian opakowaniowy.
16. popiół i żużel z palenisk domowych (od 1 października 2016 r.)

W PSZOK w Hryniewiczach nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane,
6. części samochodowe
7. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
8. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

PSZOK w Białymstoku
ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO),
Czynny w dniach poniedziałek - sobota w godzinach 6.00 - 18.00.

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK MPO przyjmowane są:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) tekstylia i odzież,
15) popiół i żużel z palenisk domowych.

W PSZOK w Białymstoku nie są przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3) odpady zawierające azbest,
4) materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
5) szyby samochodowe,
6) szkło zbrojone i hartowane,
7) części samochodowe,
8) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
9) odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony