wyszukaj


Odpady inne

Zgodnie Uchwałą  Nr XLII/495/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Miasta Białystok w Gminnych Punktach  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (EKOpSZOKach) zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
 2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
 3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
 4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 7. przeterminowane leki;
 8. chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 13. zużyte opony;
 14. odpady zielone.

Jeżeli nie wiesz, co zrobić z odpadem, którego nie ma na ww. liście, skontaktuj się z nami (możesz przesłać nam zdjęcie odpadu).

Więcej informacji w zakładce EKOpSZOK.

 

Formularz zgłaszania innych odpadów

 
loading