wyszukajO projekcie

Projekt pn. „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 została podpisana w dniu 10 października 2014 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 81.868.787,99 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 40.712.150,40 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności będzie wynosić nie więcej niż 34.605.327,83 zł. Wkład własny w kwocie 25.000.000,00 zł zostanie pokryty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pozostałe środki będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

Projekt polega na budowie i wyposażeniu nowej sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Głównym przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej linii technologicznej do odzysku odpadów w procesie sortowania odpadów o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Linia technologiczna zostanie zamontowana w nowowybudowanym budynku sortowni odpadów wraz z częścią administracyjno – socjalną i obsługi.

Projekt obejmuje również zakup specjalistycznego sprzętu, który będzie wykorzystywany do obsługi instalacji powstającej w ramach projektu tj. ładowarka do załadunku odpadów na linię sortowniczą oraz ciągnik siodłowy wraz z naczepą. W ramach projektu zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia części administracyjno – socjalnej i obsługi budynku sortowni odpadów w postaci mebli oraz sprzętu komputerowego.

Dzięki realizacji projektu ponad 390.000,00 osób zostanie objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, a udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych przez ZOO powinien wynosić nie więcej niż 25%, przy założeniu uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przed uruchomieniem sortowni. Moc przerobowa nowego ponadregionalnego zakładu zagospodarowania odpadów ma wynosić 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych.

 
loading