wyszukaj


Nowy system gospodarowania odpadami


Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszym mieście:

1. Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmy, które będą odbierały odpady oraz podpisuje z nimi umowy.

2. Wszyscy właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli twoje mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej, nie składasz deklaracji samodzielnie. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uzależnioną od sposobu zbierania i odbierania odpadów.

3. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy i jest obowiązkiem z mocy prawa.

4. Segregujesz – płacisz mniej. Z twojej nieruchomości odbierane będą odpady zmieszane, opakowania szklane (słoiki, butelki) oraz odpady zielone: odbiór - 11 razy w roku, odpady wielkogabarytowe: bloki - raz w miesiącu, zabudowa jednorodzinna - 2 razy w roku.

5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki i worki na szkło opakowaniowe leży po stronie Miasta.

6. Odpady problemowe (leki, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe i zielone, itp.) będziesz mógł nieodpłatnie oddać do EKOpSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz w punktach zbiórek.

7. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, Prezydent Miasta Białegostoku określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. W przypadku wniesienia niższej opłaty od należnej, Prezydent Miasta Białegostoku określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa.

Nasze śmieci – wspólna sprawa!


 

 
loading