wyszukaj


Meble i duże AGD

Ponadto od 1 lipca 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr LI/605/13 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Miasta Białystok odpady wielkogabarytowe i duże AGD są odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości poprzez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z opracowanym harmonogramem.

W EKOpSZOKu każdy białostoczanin może bezpłatnie zostawić odpady wielkogabarytowe. Więcej informacji w zakładce EKOpSZOK.

Zużyte artykuły gospodarstwa domowego (tzw. AGD) są klasyfikowane jako odpad elektryczny i elektroniczny i dlatego muszą być zbierane selektywnie. Miejsca bezpłatnego przyjmowania tego typu odpadów zostały wymienione w zakładce Sprzęt elektryczny i elektroniczny. ”.

 
loading