wyszukajZadania gminy

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

Nr sektora

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, III, IV

MPO Sp. z o.o. *

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

II, V

KOMA Sp. z o.o.  Sp.k. *

ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk

VI

USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK’’ MARIANNA MARCZYK *

ul. Przykoszarowa 22 A ,18-400 Łomża

*Umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawarta z Miastem Białystok obowiązuje od 1 października 2016 r.

b) informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- ZUOK Hryniewicze

- ZUOK Białystok

c) informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. [%]

 

TR= 8,60 % *

* dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r. wynosi 45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. [%]

34,98 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r. [%]

74,84 %

d) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Lp.

Adres punktu

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK w Hryniewiczach- teren ZUOK w Hryniewiczach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 8.00-16.00

Sobota godz. 7.00- 14.30

2

PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)

Wtorek - Sobota w godz. 6.00 - 18.00

Szczegóły dotyczące pracy PSZOK można uzyskać pod adresem strony internetowej: http://odpady.bialystok.pl/ekopszok/

e) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”

Wykaz firm obsługujących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”:

Część

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, II

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów typu „gniazda” dostępny jest na stronach internetowych: www.bialystok.pl oraz www.odpady.bialystok.pl.

f) informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest na stronie internetowej http://odpady.bialystok.pl/sprzet-elektryczny-i-elektroniczny/.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępny jest pod adresem strony internetowej:  http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 

Informacja dotycząca zadań gminy wynikających z art. 3 ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązujące w 2016 roku

a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

Nr sektora

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, III, IV

MPO Sp. z o.o.*

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

II, VI

Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.*

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

V

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.*

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

*Umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawarta z Miastem Białystok obowiązuje od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2016 r.

b) informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZUOK w Hryniewiczach

c) informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. [%]

TR= 48,77% *

* dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%]

19,77% *

 

* wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2014 r. wynosi 14%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%]

52,84%*

 

* wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2014 r. wynosi 38%

 

d) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Lp.

Adres punktu

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK w Hryniewiczach- teren ZUOK w Hryniewiczach*

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 8.00-16.00

Sobota godz. 7.00- 14.30

2

PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)**

Wtorek - Sobota w godz. 6.00 - 18.00

*funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. – prowadzącym PSZOK jest PUHP „LECH” Sp. z o. o., ul. Kombatantów 4, 15 -110 Białystok - Zarządzenie Nr 3879/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, (zmienione Zarządzeniem Nr 4599/14 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2014 r.)

**funkcjonuje od 1 maja 2014 r. – prowadzącym PSZOK jest MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok - zgodnie z umową zawartą pomiędzy PUHP „LECH” Sp. z o. o., a MPO Sp. z o. o.

 

Szczegóły dotyczące pracy PSZOK można uzyskać pod adresem strony internetowej: http://odpady.bialystok.pl/ekopszok/

e) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”

Wykaz firm obsługujących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”:

Nr sektora

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, III, IV

MPO Sp. z o.o.*

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

II, VI

Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.*

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

V

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.*

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

*organizacja i prowadzenie „gniazd”są przedmiotem umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zawartej z Miastem Białystok – termin obowiązywania od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2016 r.

 

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów typu „gniazda” dostępny jest na stronach internetowych: www.bialystok.pl oraz www.odpady.bialystok.pl.

f) informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest na stronie internetowej http://odpady.bialystok.pl/sprzet-elektryczny-i-elektroniczny/.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje w załączniku nr 1 oraz dostępny jest pod adresem strony internetowej:  http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 
loading