wyszukaj


Deklaracje

Należy pamiętać:

Zadeklarowana selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu szkła opakowaniowego (słoiki, butelki), odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.

 

Rada Miasta Białystok uchwaliła trzy wzory deklaracji:

D-Z - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Wypełnia właściciel nieruchomości, zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-Z i złożyć wraz z deklaracją.

D-N  -  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel nieruchomości zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny), liczbę i pojemność pojemników, jakie potrzebuje oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-N i złożyć wraz z deklaracją.

D-M - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel wypełniając część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zaznaczając powierzchnię lokalu oraz  części  dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej: zaznaczając  pojemność, liczbę pojemników oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik A-M i złożyć wraz z deklaracją.

Jeżeli mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej deklarację w imieniu mieszkańców składa Zarząd Spółdzielni lub Wspólnoty.

 
loading