wyszukaj


Deklaracja D-N

D-N  -  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel nieruchomości zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny), liczbę i pojemność pojemników, jakie potrzebuje oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-N i złożyć wraz z deklaracją.

Należy pamiętać:

Zadeklarowana selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu szkła opakowaniowego (słoiki, butelki), odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.


 
loading