wyszukaj


Podstawy prawne

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (PUHP „LECH” Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w tekście ujednoliconym ustawy. Elektroniczna wersja tekstu ustawy może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.)

2. Uchwały Rady Miasta Białystok - www.bip.bialystok.pl

Numer Uchwały Data uchwalenia W sprawie
XIV/199/15 29.05.2017 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (t. jedn. z 2017 r. poz. 2398)
XXXII/500/17 27.02.2017 zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 970).
XXII/317/16 25.04.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2036)
XXI/301/16 21.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r. poz. 1581)
XIV/200/15 23.11.2015 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XIV/199/15 23.11.2015 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
OBWIESZCZENIE RADY MIASTA BIAŁYSTOK 23.02.2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
IV/33/15 20.01.2015 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo - Produkcyjnego „LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
IV/32/15 20.01.2015 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

IV/31/15

20.01.2015

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

20.10.2014

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3656)

LXIV/739/14

20.10.2014

 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3647)

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

26.05.2014

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

LVIII/641/14

28.03.2014

zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
LIV/629/14 20.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
LI/605/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LI/604/13 25.11.2013 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
LI/603/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LI/602/13

25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/535/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XLII/495/13 25.03.2013 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XL/487/13 05.03.2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XL/486/13 05.03.2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXXIX/468/13 25.02.2013 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
XXXVII/440/12 17.12.2012 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIII/370/12 18.10.2012 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo - Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
XXXIII/369/12 18.10 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
XXXII/368/12 18.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XXXII/352/12 24.09.2012 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXXI/344/12 10.07.2012 ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
XXVIII/289/12 28.05.2012 ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
XXIII/250/12 27.02.2012 podziału gminy Białystok na sektory

 

3. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 – www.wrotapodlasia.pl

Numer Uchwały

Data uchwalenia

W sprawie
XX/233/12

21.06.2012

uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego
na lata 2012-2017”
XX/234/12 21.06.2012 wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”
XXII/252/12 22.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na
lata 2012-2017”

4. Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od 1 lipca 2014 r.)

a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

Nr sektora

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, III,, IV

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

II, VI

Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

V

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

b) informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZUOK w Hryniewiczach

c) informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. [%]

 

TR= 39,06% *

*- dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. [%]

12%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. [%]

61,25%


d)
informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Lp.

Adres punktu

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK w Hryniewiczach- teren ZUOK w Hryniewiczach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 8.00-16.00

Sobota godz. 7.00- 14.30

2

PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)

Wtorek - Sobota w godz. 6.00 - 18.00

Szczegóły dotyczące pracy PSZOK można uzyskać pod adresem strony internetowej: http://odpady.bialystok.pl/ekopszok/

e) informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”

 Wykaz firm obsługujących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”:

Nr sektora

Nazwa firmy

Siedziba i adres

I, III,, IV

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

II, VI

Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

V

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 Odpady do gniazd można oddawać 24h/dobę.

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów typu „gniazda” dostępny jest na stronach internetowych: www.bialystok.pl oraz www.odpady.bialystok.pl.

f) informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest na stronie internetowej http://odpady.bialystok.pl/sprzet-elektryczny-i-elektroniczny/.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje w załączniku nr 1 oraz dostępny jest pod adresem strony internetowej:  http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

5. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białystok za 2012r.

 
loading